Work for you

Förberedande insatser för synsvaga

Work for you erbjuder dig en tjänst vars syfte är att öka dina möjligheter att snabbt
komma ut på arbetsmarknaden. Insatsen vänder sig till dig som är synskadad och som är eller riskerar att bli arbetslös.

Målsättning

Vi utgår från dina förutsättningar och behov och ger dig det stöd du behöver på vägen mot ditt nya jobb. Vi ser över din kompetens, intressen, funktionsförmåga och tillsammans hjälps vi åt att överbrygga eventuella hinder på vägen. Vi är med dig hela vägen, under tiden då du tillsammans med oss inhämtar nya kunskaper eller aktivt söker jobb, men också när du är ute på en praktik, arbetsträning/arbets¬prövning eller under introduktionsfasen på en ny arbetsplats. På så sätt säkerstäl¬ler vi att du och arbetsgivaren redan från början utvecklar en ömsesidig förståelse och lägger grunden för en framtida god arbetsmiljö. Vi kommer att tillsammans med Arbetsförmedlingens synspecialist se över nödvändiga hjälpmedel och göra de anpassningar som underlättar ditt arbetssökande och stärker din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Målet är att du efter din tid hos oss ska erhålla en anställning, satsa på en vidare-utbildning eller starta ett företag, på egen hand eller i samarbete med andra.

Genomförande

Personalen på Work for you har kunskap och erfarenhet av att arbeta med syn¬skadade. Du kommer ha tillgång till utvalda jobb- och rehabiliteringscoacher med bred arbetsmarknadskompetens. Våra synpedagoger jobbar i team med coacherna utifrån ditt individuella behov och den planering som är framtagen för just dig. Vi har också regelbundna kontakter med Arbetsförmedlingen. I utbildningen kommer teori och praktiska övningar gå hand i hand. Den övervägande delen av tiden ägnas åt praktiska övningar och/eller aktiviteter förlagda på en arbetsplats.

1 en personlig inventering ser vi över din utbildningsbakgrund, arbetslivserfaren¬het, språkkunskaper, intressen och annat som har betydelse för att du ska nå målet. Du och din handledare tar fram en individuell plan.

Delen förberedande & orienterande insatser är uppbyggd av moduler och din personliga plan avgöra vilka moduler som just du behöver. Exempel på moduler kan vara arbetslivsorientering, vägledning mot lämpligt arbete, praktik, datorkunskap, hjälpmedelshantering, ergonomi, med mera. Under denna del ingår praktik och jobbsöka ra ktiviteter.

Under den anstäilningsförberedande inriktningen får du förberedelse inför din anställning. Du genomför praktiskt arbete under handledning på en arbetsplats. Nödvändig anpassning genomförs utefter arbetspiatsens behov av kompetens och dina specifika förutsättningar, förkunskaper och erfarenheter.

  • Innehåll i tjänsten Personlig inventering
  • Förberedande & orienterande insatser
  • Arbetsprövning & arbetspraktik

Via Arbetsprövning, arbetspraktik och yrkesorientering kan du prova på olika arbetsuppgifter, få praktisk arbetslivs¬erfarenhet, orientering om olika yrken och bygga ett nätverk på arbetsmarknaden.
Vi hjälper dig att finna en lämplig praktikplats. Under tiden ute på ett företag har du en handledare som har kunskap och erfarenhet av att handleda synskadade personer.

Om Work for you

Work for you har grundsynen att alla människor har outnyttjade resurser och vi arbetar för att stärka individens förmåga att påverka sin livs- och jobbsituation. Vi finns på drygt 50 orter runt om i landet och arbetar med jobbförmedling, rehabilitering, omställning, utbildning, integration, rekrytering
och bemanning.